O nama

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽENA I DJECE ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA „IRIS“ BJELOVAR
Skraćeni naziv udruge je Udruga „IRIS“.

Sjedište udruge je Bjelovar, Josipa Jurja Strossmayera 2.
Udruga djeluje na području RH.
Prema Klasifikaciji djelatnosti Udruga u registru udruga Udruga obavlja socijalnu djelatnost, te djelatnosti demokratske, političke kulture, a ciljana skupina su žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja.

Rješenjem Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” je od 05.travnja 2007.g. upisana pod registarskim brojem 07001020 u Registar udruga Republike Hrvatske.

Udruga skrbi o zaštiti žena i djece žrtava obiteljskog nasilja pružajući im smještaj i psihosocijalnu pomoć. Udruga je osnovana sa svrhom promicanja i unapređivanja ženskih ljudskih prava na načelima „Opće deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda za eliminaciju svih oblika diskriminacije (CEDAW) i Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Udruga obavlja i poslove privremenog smještaja žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Skloništu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, te potiče odgovorno roditeljstvo.
Udruga prihvaća na smještaj u Sklonište žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja na temelju ugovora sa ministarstvom nadležnim za djelatnost socijalne skrbi, a temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Djelatnosti udruge jesu:

  1. Pomoć u rješavanja u problema neposredno ili posredno vezanih za ženska ljudska prava u društvu – pravo na život bez nasilja u obitelji i pružanje psihosocijalne pomoći,
  2. Smještaj žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Skloništu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, dok traje potreba, u pravilu do šest mjeseci, a iznimno do godinu dana. Za vrijeme smještaja ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja osiguravaju se usluge prehrane osiguravanjem potrebnih namirnica, brige o zdravlju, održavanje higijene i osobne higijene, pružanje psihosocijalne potpore, a roditelj je dužan sam brinuti se o zadovoljavanju svakodnevnih životnih potrebama svoga djeteta.
  3. Sudjelovati ili biti nositelj programa ili projekata koji su od interesa za opće dobro u RH.
  4. Ostale aktivnosti:
  • mogućnost savjetovališnog rada sa žrtvama obiteljskog nasilja i roditeljima radi poticanja odgovornog roditeljstva,
  • edukacija putem lokalnih programa o ljudskim pravima koji se odnose i tiču se žena i njihovog položaja u društvu
  • publiciranje aktivnosti Udruge u medijima
  • izdavanje prigodnih publikacija vezanih uz djelatnost udruge,
  • aktivna suradnja sa drugim udrugama i institucijama,
  • suradnja sa centrima za socijalnu skrb glede ostvarivanja uvjeta za samostalan život obitelji.

VIZIJA UDRUGE

Udruga će održavati i poboljšavati razinu kvalitete svojih usluga u Skloništu za žrtve obiteljskog nasilja prema važećem Pravilniku koji propisuje uvjete glede prostora, opreme i potrebnih stručnih djelatnika kako bi osigurala ugovorni odnos s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi.
Udruga će održavati suradničke odnose s Centrima za socijalnu skrb i drugim udrugama koje obavljaju djelatnost za ciljanu skupinu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.
Udruga će se uključivati u aktivnosti promicanja potrebe zaštite žrtava obiteljskog nasilja i odgovornog roditeljstva.
Udruga će odgovornom brigom o gradskom prostoru koji koristi i upoznavanjem gradske uprave s rezultatima rada Skloništa osiguravatiproduljenje Ugovora s Gradom pod dosadašnjim uvjetima.

MISIJA UDRUGE

Misija Udruge je pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja s područja RH u trajanju do godinu dana, kroz uslugu smještaja, prehrane, brige o zdravlju, brige o školovanju djece i psihosocijalne pomoći i podrške kako bi se žrtve mogle pripremiti i osnažiti za samostalan život i odgovorno roditeljstvo.